Quay lại

Cuộc thi trực tuyến và thi viết “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”

THÔNG BÁO  

Về việc phát động Cuộc thi trực tuyến và thi viết “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”

 

Thực hiện Thông báo số 247/TB-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Ủy ba nhân dân thành phố về hưởng ứng và tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở chỉ đạo như sau:

1.1. Tên gọi, đối tượng dự thi

- Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

- Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban ra đề thi).

1.2. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức và giải thưởng

- Nội dung Cuộc thi: Tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Hình thức thi: Thi trực tuyến và Thi viết

- Toàn bộ thông tin tài liệu về nội dung thi, thể lệ Cuộc thi, giải thưởng được đăng tải tại địa chỉ website: http://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn

1.3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 03 tháng, bắt đầu từ 8h00 ngày 20 tháng 7 năm 2023 đến 23h59 ngày 19 tháng 10 năm 2023. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức đồng thời tổ chức 03 vòng thi tháng trực tuyến trên website:

Vòng 1: Từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/8/2023;

Vòng 2: Từ 8h00 ngày 20/8/2023 đến 23h59 ngày 19/9/2023;

Vòng 3: Từ 8h00 ngày 20/9/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở đăng ký trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi: http://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn

Cuộc thi mang ý nghĩa rất quan trọng, gắn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đề nghị Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi, lập danh sách số lượng cá nhân của phòng, đơn vị tham gia cuộc thi gửi về Phòng Pháp chế để tổng hợp gửi Công an thành phố theo yêu cầu.

Liên kết website Liên kết website