Quay lại

Điều tra khảo sát và đánh giá thiệt hại do ngập lụt đến kinh tế - xã hội; xây dựng bản đồ thiệt hại do ngập lụt phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: Điều tra khảo sát và đánh giá thiệt hại do ngập lụt đến kinh tế - xã hội; xây dựng bản đồ thiệt hại do ngập lụt phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên nhiệm vụ: Điều tra khảo sát và đánh giá thiệt hại do ngập lụt đến kinh tế - xã hội; xây dựng bản đồ thiệt hại do ngập lụt phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

Nghiên cứu Điều tra khảo sát và đánh giá thiệt hại do ngập lụt đến kinh tế - xã hội; xây dựng bản đồ thiệt hại do ngập lụt phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện từ tháng 8/2019 và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào tháng 11/2021.

Từ thực trạng ngập lụt tại Thành phố Hồ Chí Minh do các yếu tố tự nhiên như triều, mưa,... nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện phân tích, tổng hợp và đánh giá tình hình nghiên cứu ngập đô thị cùng với những tác động bất lợi, các giải pháp hạ tầng cơ sở đô thị và ngành thủy lợi trong phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Đề tài đã triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ chính gồm (1) Đánh giá hiện trạng ngập lụt và những tác động gây thiệt hại về kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Kế thừa và hoàn thiện bản đồ ngập lụt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch đô thị và phát triển bền vững; (3) Thiết lập bản đồ thiệt hại kinh tế và bản đồ rủi ro do ngập lụt gây ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch đô thị và phát triển bền vững; (4) Đề xuất các giải pháp thích ứng với vùng có nguy cơ thiệt hại ngập lụt cao nhằm giảm thiểu tối đa tác hại của ngập lụt; (5) Thiết lập bộ công cụ quản lý dữ liệu điều tra khảo sát phục vụ công tác chống ngập.

Triển khai 05 nhiệm vụ chính và hoàn thành 22 sản phẩm kèm theo:

1. Bản đồ khảo sát ngập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bản đồ thiệt hại do ngập.

3. Báo cáo Điều tra khảo sát và đo đạc, thu thập số liệu về ngập lụt và thiệt hại do ngập lụt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ nghiên cứu.

5. Báo cáo chuyên đề đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và địa hình Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Báo cáo chuyên đề đánh giá sự thay đổi của các đặc trưng mực nước trên sông Sài Gòn theo chuỗi số liệu quan trắc nhiều năm, từ đó tính toán xác suất gây ngập do triều cường.

7. Báo cáo chuyên đề đánh giá sự thay đổi của các đặc trưng mưa trên lưu vực theo chuỗi số liệu quan trắc nhiều năm, từ đó tính toán xác suất gây ngập do các trận mưa lớn gây ra.

8. Báo cáo chuyên đề tính toán và phân tích tổ hợp gây ngập do mưa lớn kết hợp với triều cường cao.

9. Báo cáo chuyên đề đánh giá về hệ thống chống ngập hiện nay trên thế giới, tại Việt Nam và tại Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Báo cáo chuyên đề về xây dựng bản đồ ngập cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Báo cáo chuyên đề đánh giá chi tiết về thiệt hại do ngập lụt của thành phố dựa trên CSDL thu thập và điều tra khảo sát được.

12. Báo cáo chuyên đề tổng hợp và phân tích các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về thiệt hại kinh tế do tác động của ngập lụt trong các đô thị.

13. Báo cáo chuyên đề xác định bộ thông số tối ưu cho công thức tính thiệt hại do ngập lên hộ gia đình.

14. Báo cáo chuyên đề xác định bộ thông số tối ưu cho công thức tính thiệt hại do ngập lên hộ kinh doanh.

15. Báo cáo chuyên đề xác định bộ thông số tối ưu cho công thức tính thiệt hại do ngập lên các đơn vị sản xuất.

16. Báo cáo chuyên đề phân tích các yếu tố đầu vào, phương pháp cùng mô hình được sử dụng trong các nghiên cứu được kế thừa nhằm xác định mức độ thụ hưởng cùng các công tác cần thiết cho việc cập nhật.

17. Báo cáo chuyên đề về xây dựng bản đồ thiệt hại kinh tế do tác động bất lợi của ngập gây ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

18. Báo cáo chuyên đề Lựa chọn phương pháp phù hợp đánh giá rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

19. Báo cáo chuyên đề xác định mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập lụt tới hộ gia đình.

20. Báo cáo chuyên đề xác định mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập lụt tới hộ kinh doanh.

21. Báo cáo chuyên đề xác định mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập lụt tới đơn vị sản xuất.

22. Bộ công cụ quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu.

(Tham khảo Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ)

Liên kết website Liên kết website