CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUật tp.hcm

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng, chịu sự quản lý và lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng và có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, trụ sở riêng, được mở tài khoản Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Chức năng

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý vận hành, bảo trì toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải trên địa bàn Thành phố và việc khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện chức năng thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý vận hành, bảo trì toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải trên địa bàn Thành phố

- Tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng trong việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược và giải pháp kiểm soát lũ, triều trên địa bàn Thành phố và các vùng phụ cận, xác định các dự án ưu tiên và phân kỳ thực hiện cho từng khu vực; điều phối các hoạt động, dự án tiêu thoát nước để giải quyết căn bản tình trạng ngập nước trên địa bàn Thành phố;

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về thoát nước đô thị kể cả kế hoạch ưu tiên chống ngập và thoát nước trên địa bàn Thành phố trình Sở Xây dựng;

- Tổ chức thu thập, đo đạc, khảo sát, thống kê, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu, có phân tích, đánh giá dữ liệu liên quan đến các điểm bị ngập và dự báo trước tình hình ngập nước trên địa bàn Thành phố để tham mưu các biện pháp phòng chống, khắc phục;

- Tham mưu về chuyên môn trong việc nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể chương trình chống ngập, thoát nước trên địa bàn Thành phố; chủ động phối hợp, đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý và giải quyết các vấn đề chống ngập, thoát nước, xử lý nước thải, bùn thải của Thành phố;

- Nghiên cứu, cập nhập đề xuất các tiêu chuẩn thoát nước, phương pháp xác định chỉ giới bảo vệ sông, kênh rạch, luồng lạch sông rạch, quy trình kỹ thuật, quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thoát nước, nước thải, bùn thải làm cơ sở thống nhất trong thiết kế, kiểm tra, phối hợp các dự án thoát nước, xử lý nước thải, bùn thải trên địa bàn Thành phố;

- Phối hợp liên ngành và liên lưu vực trong lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, bùn thải để thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm ngập nước và giảm ô nhiễm môi trường địa bàn Thành phố;

- Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong và ngoài nước về lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, bùn thải và công tác chống ngập; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về thoát nước, chống ngập nước đô thị để tìm  nguyên nhân, biện pháp phòng chống ngập và thoát nước;

- Tổ chức tiếp nhận, đưa vào Quản lý vận hành, bảo trì các công trình thoát nước, xử lý nước thải, bùn thải trên địa bàn Thành phố;

- Tham mưu góp ý về chuyên môn đối các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước, xử lý nước thải, bùn thải trên địa bàn thành phố;

- Phối hợp làm việc và thúc đẩy các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) về thoát nước, xử lý nước thải, bùn thải;

- Tham mưu nghiên cứu xây dựng và quản lý lộ trình thu Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố;

- Tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo vai trò tham mưu và nhằm thực hiện chương trình chống ngập; xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực chuyên viên khoa học và công nghệ phục vụ chuyên môn trong lĩnh vực kiểm soát ngập, xử lý nước thải, bùn thải.

2.2. Thực hiện khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị; công viên cây xanh đô thị

- Giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng giao thông đô thị (chiếu sáng công cộng; công viên, cây xanh);

- Thực hiện kế hoạch duy tu sửa chữa thường xuyên, kế hoạch sửa chữa lớn, xây dựng mới các công trình kỹ thuật hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố;

- Quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp dành cho công tác duy tu và sửa chữa thường xuyên công trình chiếu sáng công cộng và bảo quản công viên, cây xanh theo đúng quy định của Nhà nước;

- Giao kế hoạch, đặt hàng hoặc thực hiện cơ chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp khác để sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích có liên quan đến việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản thường xuyên hệ thống công trình chiếu sáng công cộng; công viên, cây xanh;

- Phối hợp cùng Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và lưu trữ, bảo mật theo quy định của Nhà nước.

2.3. Thực hiện một số công tác khác do Sở Xây dựng giao.

3. Quyền hạn

3.1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tùy theo tính chất, nhiệm vụ công tác và sự phân công cụ thể, Trung tâm có trách nhiệm tham mưu, lập và hoàn chỉnh hồ sơ để trình Giám đốc Sở Xây dựng ký hoặc trực tiếp ký theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Sở Xây dựng;

3.2. Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên môn, chuyên ngành để thu thập, cập nhập, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực được giao.

3.3. Thực hiện chế độ thu, chi tài chính theo quy định; được quyết định mức khen thưởng cho cán bộ, viên chức và người lao động một cách hợp lý, đúng quy định và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Trung tâm.

3.4. Đảm bảo sử dụng tài sản, kinh phí hiệu quả, đúng mục đích.

3.5. Thực hiện các hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật.

3.6. Các quyền hạn khác do Giám đốc Sở Xây dựng ủy quyền hoặc phân công theo tình hình hoạt động chung của Sở hoặc trên cơ sở các kiến nghị của Giám đốc Trung tâm.

 

Liên kết website Liên kết website