Quay lại

Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Xây dựng

Ngày 12/4/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 3887/KH-SXD-HTKT về thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Xây dựng.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH:

1Nhóm nhiệm vụ 1: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Trong giai đoạn từ năm 2021 – 2030, nhóm nhiệm vụ Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Quyết định số 3924/QĐ-UBND có 02 nhiệm vụ được giao cho Sở Xây dựng chủ trì là Nhiệm vụ 08 – Thí điểm mô hình mái nhà xanh và tường xanh và Nhiệm vụ 26 - Nghiên cứu triển khai thí điểm tái sử dụng nước thải trên địa bàn Thành phố

2. Nhóm nhiệm vụ 2: Thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong giai đoạn 2021 - 2030 nhóm nhiệm vụ Thích ứng với biến đổi khí hậu thực hiện 03 nhiệm vụ được giao cho Sở Xây dựng chủ trì tại Quyết định số 3924/QĐ-UBND là:

- Nhiệm vụ 34 - Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và công nhận tòa nhà xanh, tiết kiệm năng lượng.

Nhiệm vụ 47 - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho TP. HCM dựa vào yếu tố xây dựng công trình.

Nhiệm vụ 49 - Tăng cường bề mặt dễ thấm cho các khu vực công cộng.

3. Nhóm nhiệm vụ 3: Chuẩn bị nguồn lực

a) Chuẩn bị nguồn lực con người: thực hiện 1 nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3924/QĐ-UBND là nhiệm vụ 52 - Nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng và quản lý công trình thân thiện với môi trường

b) Chuẩn bị nguồn lực công nghệ có nhiệm vụ 53 - Tăng cường ứng dụng vật liệu xây dựng không nung và các loại vật liệu xây dựng thân thiện môi trường trong xây dựng

Đính kèm file: Kế hoạch số 3887/KH-SXD-HTKT

Liên kết website Liên kết website