Quay lại

Hướng dẫn Quy trình quản lý - vận hành Nền tảng báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (FEDS) tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đính kèm:

- Hướng dẫn Quy trình quản lý - vận hành Nền tảng báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (FEDS) tại Thành phố Hồ Chí Minh (Hướng dẫn số 9681/HD-SXD-HTKT ngày 30/6/2023)

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Nền tảng báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (FEDS) tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Liên kết website Liên kết website