Quay lại

Khảo sát, đánh giá chất lượng nước và khả năng tự làm sạch, xây dựng hệ thống dự báo chất lượng nước tự động và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng nước mặt trên hệ thống kênh rạch nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: Khảo sát, đánh giá chất lượng nước và khả năng tự làm sạch, xây dựng hệ thống dự báo chất lượng nước tự động và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng nước mặt trên hệ thống kênh rạch nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá chất lượng nước và khả năng tự làm sạch, xây dựng hệ thống dự báo chất lượng nước tự động và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng nước mặt trên hệ thống kênh rạch nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

Nghiên cứu xuất phát từ thực trạng ô nhiễm nguồn nước kênh rạch khu vực trung tâm thành phố do xả thải (nước thải sinh hoạt, dịch vụ, công nghiệp…) chưa qua xử lý, với mục tiêu phân tích, tổng hợp và đánh giá tình hình ô nhiễm nguồn nước kênh, rạch chính khu vực nội đô thành phố, cùng với những tác động bất lợi đến kinh tế - xã hội của thành phố. Nghiên cứu đã được triển khai thực hiện từ tháng 12/2020 và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào tháng 01/2023 và kết quả nhiệm vụ là cơ sở nghiên cứu và tính toán chất lượng nước theo tiêu chuẩn phù hợp, xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước kênh, rạch chính và khả năng tự làm sạch của kênh, rạch chính.

(Tham khảo Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ)

Liên kết website Liên kết website