lịch sử hình thành trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật tp.hcm

Theo Quyết định 1201/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND TP về việc thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM trực thuộc Sở Xây dựng TP trên cơ sở tổ chức lại 4 Khu Quản lý giao thông đô thị, Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn thuộc Sở Giao thông Vận tải TP và Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước TP sau khi chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ về cấp nước, thoát nước đô thị, chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị; chức năng khai thác, duy tu, bảo trì các công trình và chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị từ Sở Giao thông Vận tải TPHCM sang Sở Xây dựng TP.

Theo đó, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM trực thuộc Sở Xây dựng TP chịu sự quản lý và lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng TP; có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng TP để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM thực hiện chức năng thay mặt UBND TP làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý vận hành, bảo trì toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải trên địa bàn TP; khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM có nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng TP nghiên cứu xây dựng chiến lược và giải pháp kiểm soát lũ, triều trên địa bàn TP và các vùng lân cận, xác định các dự án ưu tiên và phân kỳ cho từng khu vực, điều phối các hoạt động dự án tiêu thoát nước để giải quyết căn bản tình trạng ngập nước trên địa bàn TP. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về thoát nước đô thị; kể cả kế hoạch ưu tiên chống ngập và thoát nước trên địa bàn TP trình Sở Xây dựng TP; tham mưu, làm việc thúc đẩy các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP về thoát nước, xử lý nước thải, bùn thải. Đồng thời, giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý cơ sở kỹ thuật, hạ tầng đô thị, chiếu sáng đô thị, công viên cây xanh…

Liên kết website Liên kết website